Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

Sidst opdateret 07/10/2019
Jernbanevirksomheder skal have en tilladelse og et sikkerhedscertifikat. Andre virksomheder (entreprenører m.v.) skal have et sikkerhedscertifikat og en ansvarsforsikring. Infrastrukturforvaltere skal have en sikkerhedsgodkendelse.

Betingelser for udstedelse

Sidst opdateret 07/10/2019
For at opnå sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat skal infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, som ønsker at køre på jernbanen, kunne demonstrere at have etableret og implementeret et sikkerhedsledelsessystem.

Alle virksomheder, som på eget ansvar udfører kørsel på en jernbaneinfrastruktur, skal have et sikkerhedscertifikat. Virksomheder med sikkerhedscertifikat må kun befare infrastruktur, som er forvaltet af en infrastrukturforvalter med en sikkerhedsgodkendelse. Undtaget fra dette er dog:

 

 • Veteranbaner og veterantogsvirksomheder, for hvilke der gælder særlige regler
 • Forvaltning af eller kørsel på privatejet infrastruktur, til brug for infrastruktur-ejerens egen godstransport

 

Sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet viser, at virksomheden har et sikkerhedsledelsessystem, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 147, som du kan se nedenfor.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sikkerhedsledelse med retningslinjer for hvordan kravene til et sikkerhedsledelsessystem kan opfyldes. Styrelsen har ligeledes skrevet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat, som beskriver de juridiske og administrative aspekter af processen for udstedelse.

 

Som hjælp til entreprenører, der søger om sikkerhedscertifikat, har styrelsen udarbejdet et par notater, der beskriver og uddyber de specifikke krav for opnåelse af sikkerhedscertifikat for disse virksomheder.

 

Nedenfor findes desuden oversigter over udstedte certifikater til jernbanevirksomheder og godkendelser til jernbaneinfrastrukturforvaltere.

 

Betingelser for udstedelse

For at virksomheder kan få en sikkerhedsgodkendelse og/eller et sikkerhedscertifikat kræves et sikkerhedsledelsessystem, der blandt andet omfatter følgende:

 

 • Identifikation af aktiviteter, interessenter, eksterne krav og farer som sikkerhedsledelsessystemet skal dække
 • Opbygning af systemet omkring virksomhedens risikoprofil
 • Demonstration af ansvar for systemet og udvisning af lederskab fra den øverste ledelse
 • En formuleret jernbanesikkerhedspolitik
 • Formulering af specifikke sikkerhedsmål og handlingsplaner for at nå dem
 • Systemer og procedurer til kompetencestyring, dokumentstyring og kommunikation
 • Procedurer for at håndtere alle forhold i relation til godkendelse, vedligehold, drift og nødsituationer
 • Procedurer for registrering og opsamling af ulykker, forløbere til ulykker og andre sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder
 • Procedurer for styring af eksterne leverancer og eksterne krav
 • Procedurer for håndtering af risici ved ændringer samt dispensationer
 • En overvågningsstrategi samt planer og procedurer for overvågning af mål og indikatorer, samt interne audits og inspektioner
 • Procedurer for ledelsens evaluering
 • Procedurer for håndtering af afvigelser og korrigerende handlinger

 

Kontakt

Civilingeniør
Birte Pedersen
 

E-mail: tilsyn@tbst.dk

Bekendtgørelse

BEK nr. 147

BEK 147 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

30/01/2017

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
Ansøgning

Sikkerhedscertifikat til entrepenører

Virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel uden for spærret spor i forbindelse med arbejde på og ved infrastrukturen, skal være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Oversigt

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater

Oversigt

Oversigt over indehavere af sikkerhedsgodkendelser

Oversigt over indehavere af sikkerhedsgodkendelser.

Vejledning

Vejledning i sikkerhedsledelse

Efter bekendtgørelse nr. 147 af 30.01.17 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet. Vejledningen forklarer hvad kravene til ovenstående indebærer, og hvordan de kan opfyldes.

Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Ansøg om nyudstedelse eller fornyelse

Sidst opdateret 07/10/2019
Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal ansøge om nyudstedelse eller fornyelse af virksomhedens sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat.

En virksomhed, som ønsker at blive infrastrukturforvalter og/eller jernbanevirksomhed, skal ansøge om nyudstedelse af sikkerhedsgodkendelse og/eller -certifikat. Tilsvarende skal en virksomhed, som har sikkerhedsgodkendelse og/eller -certifikat, der udløber, ansøge om fornyelse.

 

Øvrige virksomheder, der ønsker at opnå sikkerhedscertifikat eller har et sikkerhedscertifikat, der udløber, skal ligeledes ansøge efter samme proces som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder.

 

Ansøgningen skal fremsendes senest 6 måneder inden driftsstart (ved nyudstedelse) eller 6 måneder inden sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet udløber (ved fornyelse). Ansøgning om sikkerhedscertifikat for jernbanevirksomheder skal ses i tæt sammenhæng med ansøgning om tilladelse.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Det anbefales at denne, inklusiv de relevante bilag, læses grundigt igennem inden det udfyldte ansøgningsskema indsendes. Vejledninger og ansøgningsskemaerne findes nedenfor.

 

Forhåndsdialog 

Vi opfordrer virksomhederne til at tage kontakt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få afklaret det videre forløb om nyudstedelse eller fornyelse i en forhåndsdialog. Her skal det afklares hvilken termin der er for aflevering af dokumentation for sikkerhedsledelsessystem og opfyldelse af de øvrige sikkerhedskrav.

 

Ved nyudstedelse anbefales det, at virksomheden indleder en forhåndsdialog mindst 12 måneder inden den påtænkte driftsstart.

 

Ansøgningsproces

Ansøgningen og den fyldestgørende dokumentation sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: tilsyn@tbst.dk. Mrk. "Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse/-certifikat på jernbaneområdet".

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ansøgning om udstedelse eller fornyelse af sikkerhedsgodkendelse eller -certifikat foregår overordnet i tre trin.

 

Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Vurderingen af materialet foretages for at sikre, at virksomheden har udarbejdet processer for at håndtere de opgaver, som lovgivningen foreskriver. Dokumentgennemgangen vil ofte kombineres med et implementeringstilsyn hos virksomheden.

 

Trin 2. Implementeringstilsyn
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besøger virksomheden for at sikre, at det dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret, og at det er foreneligt med virksomhedens organisation og drift. Desuden skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre, at organisationen har kendskab til sikkerhedsledelsessystemets procedurer og at disse er implementeret. 
(Læs om Tilsyn med sikkerhedsledelse for mere information om implementeringstilsyn).

 

Trin 3. Afgørelse (certificeringskomite)
På baggrund af resultaterne fra dokumentgennemgangen og implementeringstilsynet nedsætter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en certificeringskomite, der på grundlag af dokumentgennemgang og implementeringstilsynet, træffer en afgørelse om udstedelsen af sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat.

Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedscertificering

Ansøgningsskema om sikkerhedscertificering
Vejledning
Vejledning til ansøgning om sikkerhedscertifikat

Gennemgang af procudurer for ansøgning om sikkerhedscertifikat, jf. bilag 3 i bekendtgørelse 147 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse, som bekræfter, at jernbaneinfrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem er godkendt og som bekræfter, at de forholdsregler, jernbaneinfrastrukturforvalteren har truffet for at opfylde specifikke krav,
Vejledning
Vejledning til ansøgning om sikkerhedsgodkendelse

Gennemgang af procudurer for ansøgning om sikkerhedsgodkendelse, jf. bilag 2 i bekendtgørelse 147 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Ansøg om ændring

Sidst opdateret 07/10/2019
Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal ansøge om ændring af virksomhedens sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat, der ligger til grund for godkendelsen eller certifikatet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Det anbefales at denne, inklusiv de relevante bilag, læses grundigt igennem inden det udfyldte ansøgningsskema samt tilhørende dokumentation indsendes. Vejledninger og ansøgningsskemaerne findes nedenfor. Forløbet er kort skitseret nedenfor.

 

Underretning

En virksomhed skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis den ændrer ved de forhold, der ligger til grund for sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet. Virksomheden skal hurtigst muligt når en sådan ændring påtænkes sende underretningen til: tilsyn@tbst.dk.

 

Virksomheden vil efterfølgende blive orienteret om, hvorvidt den meddelte ændring kræver en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet. En liste med eksempler på ændringer der kræver underretning kan findes i bilag 1 til vejledningen i sagshåndtering.

 

Ansøgningsproces

Hvis der kræves en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller -certifikatet skal virksomheden sende ansøgningen og fyldestgørende dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: tilsyn@tbst.dk. Mrk. "Ansøgning om ændring af sikkerhedsgodkendelse/-certifikat på jernbaneområdet".

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ved ansøgning om en ændring i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er behov for et eller flere tilsyn i forbindelse med sagsbehandlingen, og dette vil blive kommunikeret til virksomheden. Når sagsbehandling og eventuelle tilsyn er afsluttet, kan styrelsen træffe afgørelse om ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller ‑certifikatet.

 

Styrelsen bestræber sig på at behandle alle ansøgninger om ændringer så hurtigt som muligt. Den maksimale sagsbehandlingstid, efter at komplet dokumentation er fremsendt af virksomheden, er er fastsat til 4 måneder, jf. jernbanesikkerhedsdirektivet, Direktiv 2004/49/EF.

 

Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedscertificering

Ansøgningsskema om sikkerhedscertificering
Vejledning
Vejledning til ansøgning om sikkerhedscertifikat

Gennemgang af procudurer for ansøgning om sikkerhedscertifikat, jf. bilag 3 i bekendtgørelse 147 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

Sidst opdateret 05/12/2019
Formålet med "Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet" er at give dig og dine medarbejdere en let og overskuelig introduktion til opbygningen af et sikkerhedsledelsessystem.

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

"Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet" gennemgår i syv afsnit, hvordan I kan arbejde med nogle af punkterne i bekendtgørelse nr. 147 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.