Ansvarsforsikring

Sidst opdateret 12/11/2020
Et af kravene for at opnå tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer og/eller tilladelse til at drive veteranbane m.m. er, at der er tegnet en gyldig ansvarsforsikring for den pågældende aktivitet.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel på enten jernbanenettet eller veteranbane m.m., skal der indgå dokumentation for at organisationen har en ansvarsforsikring. Det er både selve kørslen med veterantog og selve infrastrukturforvaltningen af den pågældende veteranbane, der skal være dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring.

 

Kravene til forsikringsdokumentationen for veterankørsel og drift af veteranbane fremgår af bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere med senere ændringer.

Den forsikringsdokumentation (typisk en police), der indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal indeholde følgende oplysninger:

 

  • Veterantogsorganisationens navn, herunder navne på de organisationer, der evt. måtte være medforsikrede
  • At forsikringen dækker i henhold til dansk ret, herunder lov om jernbane
  • Forsikringsdækningen, herunder den geografiske dækning. Endvidere skal det fremgå, om forsikringen dækker veterantogskørsel og/eller drift af veteranbane (infrastruktur)
  • Hvad forsikringssummen er
  • Evt. selvrisiko og størrelsen heraf
  • Om forsikringen undtager specifikke forsikringsbegivenheder

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen accepterer forsikringscertifikater, såfremt de ledsages af den eksisterende police, medmindre Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tidligere har modtaget policen, og at det af forsikringscertifikatet fremgår, at policen løber uændret videre (dvs. uændret indhold og policenummer).

 

Hvert år opreguleres de forskellige beløb, og de opregulerede beløb kommer hvert år til at fremgå af en ny bekendtgørelse.

 

Fra 1. januar 2019 til og med. 31. december 2019 skal forsikringsbeløbene minimum være:

 

  • 71 mio. kr. for veterantogskørsel, der fremgår på det åbne jernbanenet
  • 14 mio. kr., hvor veterantogskørsel og drift af veteranbane udelukkende udføres på lukket veteranbane og veteransporveje (nominel sporvidde fra 1000 mm til og med 1435 mm) og smalspor (nominel sporvidde fra 500 mm til og med 1000 mm).

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører hvert år tilsyn med at veterantogsorganisationerne fortsat er forsikringsdækket. Det betyder, at der hvert efterår kommer en påmindelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herom.

Veterantogsorganisationen kan vælge enten at benytte styrelsens forsikringsattest, som skal underskrives af forsikringsselskabet eller at fremsende fornyet forsikringsdokumentation.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1461 af 15/12/2009

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere

Gældende fra

01/07/2010

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere

Bekendtgørelse

BEK nr. 1259

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2018)

Gældende fra

12/11/2018

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.
Attester

Forsikringsattest for jernbanevirksomheder

Forsikringsattest for jernbanevirksomheder i Danmark