Løbende tilskudsordninger

Sidst opdateret 21/02/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer en række kompensationsordninger, der alle har til formål at nedsætte taksterne i den kollektive trafik

COVID-19 kompensation til trafikselskaberne

Sidst opdateret 09/11/2020
Trafikselskaber kan modtage kompensation for merudgifter og mindreindtægter grundet COVID-19.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2020 Aftale om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Som følge heraf påtager staten sig at kompensere nettomerudgifter og nettomindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020 som følge af COVID-19. Disse omfatter følgende:

 

Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020. 
Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19. 
Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19. 
Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel. 
Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. COVID-19 hensigtsmæssig adfærd 
Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19. 
Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020. 

 

Aftalen udmøntes løbende ved aktstykker, hvorefter trafikselskaberne fremsender faktura til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt nedenstående regnskabs- og revisionsinstruks samt regnskabsmodel og revisorerklæring. Trafikselskaberne skal indsende regnskabsmodel og tilhørende revisorerklæring til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 31. maj 2021. Såfremt denne frist ikke kan overholdes, bedes trafikselskabet give besked herom til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 
Vejledning

Regnskabsinstruks COVID-19 kompensation

Regnskabsinstruksen er en vejledning til trafikselskaberne ved udarbejdelse af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2020.

Vejledning

Revisionsinstruks COVID-19 kompensation

Revisionsinstruksen er en vejledning til revisor for hvilke arbejder revisor som minimum skal udføre ved undersøgelsen af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2020.

Vejledning

Regnskabsmodel COVID-19 kompensation

Regnskabsmodellen skal benyttes til opstilling af Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19, omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2020.

Vejledning

Revisorerklæring COVID-19 kompensation

Revisorerklæringen skal benyttes af den uafhængige revisor når denne undersøger trafikselskabets Opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 omfattende nettomerudgifter og nettomindreindtægter i 2020.

Gratis færgetransport

Sidst opdateret 21/02/2020
Siden 1. januar 2001 har beboere med folkeregisteradresse på 26 småøer haft mulighed for gratis transport med færgen, inkl. cykel eller invalidebil.
Dette følger af Aftale med den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer tilskuddet, der dækker indtægtstabet i forbindelse med den gratis færgetransport for øboere. Tilskuddet udbetales kvartalsvist til kommunerne.

Nedsat takst for cykelmedtagning

Sidst opdateret 21/02/2020
I december 1999 afsatte den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning i toget.
Ordningen trådte i kraft den 28. maj 2000. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales årligt til regionerne.

Takstkompensation for børnealdersgrænse og gratisgrænse

Sidst opdateret 21/02/2020
Staten har siden efteråret 1997 udbetalt kompensation til lokale og regionale trafikansvarlige myndigheder for deres indtægtstab ved udvidelse af børnealdersgrænsen fra 12 år frem til 15 år.

Børnealdersgrænsen blev i 1998 udvidet, så den nu går op til det tidspunkt, hvor barnet fylder 16 år. I 1999 blev aldersgrænsen for, hvornår børn kan rejse gratis i den kollektive trafik endvidere sat op til det tidspunkt, barnet fyldte 10 år. Ordningen blev i forbindelse med finansloven for 2001 udvidet fra 10 år, og frem til barnet fylder 12 år.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer tilskuddet, der udbetales kvartalsvist til trafikselskaberne. Tilskuddet fordeles og udbetales på baggrund af en skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage tilskuddet skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den fastsatte aldersgrænse.