Takststigningsloft

Sidst opdateret 12/02/2021
Styrelsen fører tilsyn med at taksterne i den kollektive trafik ikke stiger mere end takststigningsloftet tillader. Indførelsen af et takststigningsloft indgik som en væsentlig del af den daværende regerings aftale om rammerne for fremtidens takster.

Takster for den kollektive trafik

Sidst opdateret 12/02/2021
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at taksterne for den kollektive trafik ikke stiger med mere end et fast defineret indeks.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører både tilsyn med takststigningsloftet i forhold til de lokale trafikselskaber og i forhold til trafikkontrakten med ARRIVA for Midt- og Vestjylland samt  trafikkontrakten med DSB om fjern- og regionaltrafik.  

Formålet med takststigningsloftet er at sikre, at priserne for kollektiv trafik følger den almindelige prisudvikling.

Takstændringer 2021

Takststigningsloftet for 2021 er fastsat til en stigning på maksimalt 1,1 pct.

Relevant lovstof

I styrelsens lovstofdatabase kan du hente og se relevante bekendtgørelser.

Om takststigningsloft

Sidst opdateret 12/02/2021
Den oprindelige bekendtgørelse trådte i kraft i 2007. Bekendtgørelsen blev efterfølgende på opfordring af trafikselskaberne ændret i 2010, så det fra 2010 har været muligt at ”opspare” uforbrugte takststigninger.

Bekendtgørelsen er senest opdateret i 2020 (BEK nr. 951 af 23/06/2020), hvor reglerne blev tilpasset ændringer i takstkompetence, og der blev indført regler som sikrer et passende prisforhold mellem de forskellige billettyper. Endvidere udgik den årlige genberegning, som ikke længere er aktuel, da den blev indført i 2013 for at håndtere overflytningen fra andre produkter til rejsekortet.

 

Takststigningsloftet betyder, at takststigninger for billetter inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft". Tilsvarende gælder dette også for rejser med tog på tværs af takstområderne.

 

Med indførelsen af det fleksible takststigningsloft i 2010, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes efterfølgende år.

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 951 af 23/06/2020

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Gældende fra

01/11/2015

01/07/2020

Regulerer hvor meget trafikselskaber og togoperatører maksimalt må lade taksterne stige.

Takststigningsloft 2021

Sidst opdateret 12/02/2021
I 2007 introducerede den daværende regering det takststigningsloft, der i dag er gældende. Loftet betyder, at trafikselskabernes prisstigninger gennemsnitligt skal ligge under det udmeldte takststigningsloft.

Takststigningsloftet for 2021 er 1,1 %.

 

Takststigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takstændringer i offentlig servicetrafik. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af:

 

  • nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
  • nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
  • lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
  • den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

 

Det omkostningsbaserede indeks for 2021 indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af de tre foregående år. Det skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

 

Tabel 1Takststigningsloft i 2021 baseret på skøn fra december 2019 samt endelige opgørelser

Pct.

Vægt

2018

2019

2020

2021

Nettoprisindeks

0,2

0,9

0,9

1,4

1,8

Nettoprisindeks for brændstof

0,1

12,0

-0,3

1,1

1,9

Lønudvikling for den private sektor

0,6

2,3

2,5

2,6

2,7

Gennemsnitlig obligationsrente (stigning)

0,1

0,1

-0,3

-0,1

0,0

I alt

1

2,76

1,62

1,94

2,17

 

 

 

 

 

 

Tidligere skøn1)

 

2,89

2,11

2,42

 

Niveaukorrektion

 

-0,13

-0,49

-0,48

-1,10*

I alt inkl. korrektioner

 

 

 

 

1,1

Amn.:

Nettoprisindekset er baseret på den gennemsnitlige årsstigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (PRIS114) for henholdsvis alle varer eller kun for brændstof (gr. 7.2.2). Lønudviklingen for den private sektor baseres på DA’s Strukturstatistik. Den gennemsnitlige obligationsrente i foregående år opgøres af Finansministeriet på baggrund af de obligationsrenter, som offentliggøres dagligt af Nasdaq OMX. Skøn for udviklingen tager afsæt i ADAM-variablene PNP, PNPG, LNDA samt IWBZ.

*Samlet niveaukorrektion for 2018, 2019 og 2020.

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2018 er endelig, mens niveaukorrektionerne for 2019 og 2020 ikke kan opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2019 og 2020 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af det omkostningsbaserede indeks for henholdsvis 2022 og 2023.

Loft over takststigning 2020

Sidst opdateret 12/02/2021
I 2007 introducerede den daværende regering det takststigningsloft, der i dag er gældende. Loftet betyder, at trafikselskabernes prisstigninger gennemsnitligt skal ligge under det udmeldte takststigningsloft.

Takststigningsloftet for 2020 er 1,9 %.

 

Takststigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takstændringer i offentlig servicetrafik. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af:

 

  • nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
  • nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
  • lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
  • den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

 

Det omkostningsbaserede indeks for 2020 indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af de tre foregående år. Det skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

 

Tabel 1 Takststigningsloft i 2020 baseret på skøn fra december 2018 samt endelige opgørelser   

Pct. Vægt 2017 2018 2019

2020

Nettoprisindeks  0,2 1,2 0,9 1,5

1,8

Nettoprisindeks for brændstof 0,1 9,9 12,0 1,3

2,1

Lønudvikling for den private sektor  0,6 2,2 2,5 2,8 3,0
Gennemsnitlig obligationsrente (stigning)  0,1 -0,1 0,1 0,0 0,5
I alt 1,0 2,54  2,89 2,11 2,42
           
Tidligere skøn   2,72 3,03 2,29  
Niveaukorrektion    -0,18 -0,14 -0,18 -0,50*
I alt inkl. korrektioner         1,9

Amn.: 

Nettoprisindekset er baseret på den gennemsnitlige årsstigning i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (PRIS114) for hhv. alle varer eller kun for brændstof (gr. 7.2.2). Lønudviklingen for den private sektor baseres på DA's Strukturstatistik. Den gennemsnitlige obligationsrente i foregående år opgøres af ØIM på baggrund af de obligationsrenter, som offentliggøres dagligt af Nasdaq OMX (den gennemsnitlige obligationsrente blev til og med 2011 opgjort af Nationalbanken). Skøn for udviklingen tager afsæt i ADAM-variablene PNP, PNPG, LNDA samt IWBZ.

* Samlet niveaukorrektion for 2017, 2018 og 2019.

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2017 er de endelige tal for 2017. Niveaukorrektionerne for 2018 og 2019 kan ikke opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2018 og 2019 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af det omkostningsbaserede indeks for henholdsvis 2021 og 2022.

Det fleksible takststigningsloft

Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover omkostningsudviklingen, der fastsættes i henhold til Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet), nr. 1217 af 22/10/2015. Trafikselskaberne har mulighed for at ’opspare’ en uforbrugt takststigning fra et år til de efterfølgende to år. Hermed opnås en jævn udvikling i taksterne og store takststigninger undgås.


Da takststigningerne opgøres gennemsnitligt, kan enkelte rejsehjemler stige væsentligt, mens andre enten ikke stiger eller kun stiger lidt.

Baggrund for takststigningsloft

Indførelsen af et takststigningsloft indgik som en væsentlig del af den daværende regerings (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. 2. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen er på opfordring fra trafikselskaberne blevet ændret fra 2010, så der nu er indført et fleksibelt takstloft. Bekendtgørelsen blev opdateret i 2015, hvor en række ting blev præciseret og kravet om genberegning af takststigningen blev formaliseret.


Takststigningsloftet betyder, at takststigninger for billetter inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under eller på det udmeldte "loft". Med indførelsen af det fleksible takstloft, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes et af de følgende to år.