VVM-liste

Resultat: 2

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Etablering af DSB værksted i Næstved

  DSB-værkstedet ved Næstved omfatter etablering af værkstedsbygning, lagerbygning og vaskehal. I tilknytning til værkstedsbygningen og vaskehallen ønskes bygninger med personalefaciliteter og administration.

  Der skal desuden udlægges arealer til parkering og sporarealer samt arealer for parkering – også kaldet opstilling - af togmateriel. Fordi sporene er elektrificerede, kan der være behov for at etablere en lokal transformerstation. Endelig etableres en bygning til hjulafdrejning, som er den proces, hvor et slidt metalhjul gøres rundt igen.

   

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en såkaldt afgrænsningsnotat (scopingrapport) for projektet (vedlagt).

   

  Afgrænsningsnotatet beskriver forventningerne til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for værkstedet. Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 12, idet DSB er bygherre for projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jf. § 38a i lov om ændring af lov om offentlige veje, jernbaneloven mv. (lov nr. 658 af 08/08/20163) miljøvurderingsmyndighed når
  Banedanmark skal etablere, udvide eller foretage ændringer i statslige jernbaneanlæg og dertil knyttede projekter.

   

  I henhold til Vej- og jernbanelovens § 38 f, stk. 2 skal Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen høre berørte myndigheder inden scopingudtalelsen meddeles bygherre.

   

  Evt. kommentarer bedes indsendt senest den 27. august 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50801-00027.

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 53 af 22/01/2018

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  01/02/2018

  Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Anlæggelse af transformerstation ved HC Ørstedværket

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 28. januar 2019 modtaget vedhæftede ansøgning fra Banedanmark om etablering af transformerstation ved HCV Ørstedværket i København.

  Som følge af Elektrificeringsprogrammet er der på udvalgte steder langs de jernbanestrækninger, der allerede i dag er elektrificerede, behov for at etablere supplerende transformerstationer. Et af de steder, hvor der planlægges etableret supplerende transformerstation er ved HCV Ørstedværket i København.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. kapitel 6a i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projekter for VVM-pligt i medfør af § 38 d, i jernbaneloven med senere ændringer, herunder lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love.


  Endvidere skal det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet, jf.  §1 a og § 1 c i bekendtgørelse nr. 451 af 8. maj 2017 om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår statslige vej- og jernbaneprojekter, med senere ændringer.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 20. august 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS50802-00017.

  Lov

  LOV nr. 1520 af 27/12/2014

  Lov om offentlige veje m.v

  Gældende fra

  01/07/2015

  Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 53 af 22/01/2018

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter

  Gældende fra

  01/02/2018

  Ændringsbekendtgørelse til regulering af vvm for vej og bane
Viser 2 af 2