VVM-liste

Resultat: 7

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Redmolen - midlertidigt opfyld til kranfundament og skurby

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. november 2019 , om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.

   

  I forbindelse med opførelse af 5 bygninger på Redmolen, Nordhavn, ønskes der mulighed for at kunne flytte kranfundamenter og skurbyfaciliteter ud på midlertidige konstruktioner omkring Redmolen.

   

  Arbejdet med etablering af midlertidig udvidelse af Redmolen, samt stålkonstruktion til skurby, forventes opstartet primo 1. kvartal 2020. Fuldstændig fjernelse af alle konstruktioner, samt retablering af eksisterende stenglacis mod nord, forventes afsluttet ultimo 2. kvartal 2023.

   

  Der er tidligere udsendt en lignende høring vedr. bl.a. udvidelse til vendeplads til lastbiler.

   

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

   

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

   

  Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

   

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig eventuelle bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

   

  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

   

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 13. januar 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00055.

   

  Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

   

  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Lov

  LBK nr. 457 af 23/05/2012

  Bekendtgørelse af lov om havne

  Gældende fra

  01/04/2012

  Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Kalvebod Brygge skybrudstunnel

  HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.
  Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger blandt andet projektets påvirkning på omgivelserne ift. støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold i anlægs- og driftsfasen. 

  På baggrund af klimatilpasningsplanen har Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune sammen med deres respektive forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning i 2012 udarbejdet en skybrudsplan.

  Skybrudssikringen af København og Frederiksberg vil bidrage mest til kommunernes ambition om at fremme byens blå og grønne struktur, hvis løsningerne opmagasinerer eller leder vand bort på terræn. Vandmængderne, der skal håndteres, er dog så store, at det ikke er muligt at transportere al skybrudsvand på overfladen i den tætteste del af Den indre bydel. Derfor skal vandet her udledes direkte til havnen via tunnelløsninger. Skybrudsplanen peger derfor på en løsning ved afledning på terræn, og med tunnelløsninger i de dele af byen, hvor det ikke er muligt med overfladeløsninger. Som konkretisering af skybrudsplanerne har Københavns og Frederiksberg kommuner belyst skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover.

  Som en del af skybrudskonkretiseringen for de to kommuner skal HOFOR og Frederiksberg Forsyning etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - en skybrudsledning fra

  Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge.

  Myndighederne for dette VVM-projekt er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 2. december 2019.

  Høringssvar vedr. udløbsbygværket skal sendes senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journal nr.: TS6040102-00019.

  Høringssvar vedr. tunnelanlægget skal sendes til Københavns Kommune. 

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Midlertidig opfyldning i Københavns Havn ud for Redmolen ved Kronløbsbassinet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 11. oktober 2019 fra PFA Ejendomme HØJ A/S, om tilladelse til etablering af en midlertidig opfyldning ud for Redmolen i Københavns Havn ved Kronløbsbassinet.
  Opfyldningen skal bruges til en midlertidig arbejdsskurby og vendeplads til lastbiler i forbindelse med byggeri på Redmolen. Etablering af udvidelse forventes opstartet 6/1-2020. Udvidelse forventes fjernet, og eksisterende forhold retableret, senest 31/12-2022.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

  Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

  I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 14. november 2019 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00052.

  Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Frederikshavn Havneudvidelse

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 14. november 2018 fra Frederikshavn Havn om tilladelse til etablering af et nyt havne- og værftsområde.

  Projektet indebærer et nyt havne- og værftsareal på ca. 47.000 m2, der etableres i eksisterende havnebassin ved opfyldning af havnebassin og nedrivning af eksisterende Nordre Mole, en lager- og værkstedsbygning på op til 5.000 m2 samt to flydedokke ved havne- og værftsområdet, der vil kunne modtage ca. 50 skibe årligt. Den største af de nye flydedokke bliver ca. 250 x 50 meter og får en højde på 15 meter. Den anden flydedok bliver ca. 180 x 37 meter og får en højde på 11 meter.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.


  Projektet er VVM-pligtigt, idet det nye havne- og værftsområde kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons, jf. bilag 1, pkt. 8., b) i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne med senere ændringer.


  Der er udfærdiget en miljøkonsekvensrapport for hele projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Rambøll på vegne af Orskov og Frederikshavn Havn i et samarbejde med Frederikshavn Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der foregår på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommunen er ansvarlig for de dele af projektet, der er placeret på land.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hører høringsparter og offentligheden om bemærkninger til rapporten.


  Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 30. oktober 2019 til vvm@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040202-00046. Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til projektet.                                                

  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

  Lov

  LBK nr. 457 af 23/05/2012

  Bekendtgørelse af lov om havne

  Gældende fra

  01/04/2012

  Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Moleudvidelse Sletten Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om, at udvidelse af sydmolen i Sletten Havn kræver yderligere miljøundersøgelser.
  Projektet er derfor VVM-pligtigt.

  Endvidere har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende Natura 2000 områder, jf. § 16 i VVM bekendtgørelse for havne.

  Der er udarbejdet et afgrænsningsnotat, der beskriver miljøkonsekvensrapportens indhold.

  Dette afgrænsningsnotat vedrører projektet moleudvidelse i Sletten Havn, som ønskes opført af Fonden Sletten Havn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning den 12. august 2016 og afgjorde den 13. januar 2019, at projektet er VVM-pligtigt.

   

  Fonden Sletten Havn har, jf. 8, stk. 1 i Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (bekendtgørelse nr. 450 af 08/05/2017), bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejde et afgrænsningsnotat som grundlag for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. Dette afgrænsningsnotat fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for moleudvidelsen af Sletten Havn skal indeholde, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan vurdere projektets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Ydermere har afgrænsningsnotatet til formål at lette arbejdet med udarbejdelsen af rapporten.

   

  Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter § 9, stk. 1 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 450 af 08/05/2017. Derudover er afgrænsningsnotatet udarbejdet på baggrund af dokumenter, som allerede er udarbejdet i sagen, samt eksisterende bemærkninger fra offentligheden og relevante myndigheder.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Renovering af Nordlige Oliekaj i Kalundborg Havn

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 8/7-2019 fra Inter Terminals AOT Aps, om tilladelse til renovering af Nordlig Oliekaj.

  Kajen bliver ikke og skal ikke længere bruges, men har af sikkerhedsmæssige årsager behov for stabilisering. Der skal ikke uddybes eller rammes, men kajen stabiliseres bl.a. med etablering af en stenkastning. 


  Nærmeste Natura 2000 område nr. 166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord ligger ca. 600 m fra projektet.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.


  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.


  Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel­sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.


  Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.


  Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 28. august 2019  til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journal nummer TS6040203-00150. 

  Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.


  Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til sagen, hvilket vil blive lagt til grund ved sagens afgørelse.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 450 af 08/05/2017

  Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

  Gældende fra

  16/05/2017

  Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

  Høringsfrist

  Udløbet

  Miljøvurdering

  Svanemøllen skybrudstunnel

  Med baggrund i konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård planlægger HOFOR og Novafos at etablere en skybrudsledning i den nordlige del af København og langs kommunegrænsen mellem København og Gladsaxe/Gentofte.
  Selve projektet, som er anmeldt til Miljøstyrelsen, består af en tunnel i to tunnelgrene fra hhv. Lygten over Ryparken ud i Svanemøllebugten (sydlige) og fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne (nordlige) og derfra ud i Svanemøllebugten samt en kloakledning, Utterslevledningen, ned nord og vest for Utterslev Mose.  
   
  HOFOR og Novafos har vurderet, at projektet er af et sådant omfang, at der er overvejende sandsynlighed for, at en screening af projektet ville medføre krav om miljøvurdering og har derfor anmodet Miljøstyrelsen om, at projektet skulle undergå en miljøvurdering uden forudgående screening i henhold til § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven.
   
  Da Svanemøllen Skybrudstunnel er et infrastrukturprojekt med en udstrækning, der berører mere end to kommuner, er det Miljøstyrelsen, der er myndighed for miljøvurderingen af projektet. I oktober 2018 modtog Miljøstyrelsen ansøgningen om igangsættelse af miljøvurdering af projektet. Samtidig er Kystdirektoratet og Bygge-, Bolig- og Trafikstyrelsen miljøvurderingsmyndighed for de dele af anlægget, der ligger hhv. på søterritoriet og udenfor eller inden for Københavns Havns areal. 
   
  Som en del af miljøvurderingsprocessen har Miljøstyrelsen gennemført en foroffentlighedsfase (idéfase) forud for myndighedernes udtalelse om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23 og § 35, stk. 1, nr. 2. Høringsperioden for indkaldelse af idéer og forslag til Svanemøllen Skybrudstunnel blev gennemført i perioden 28. januar til 28. februar 2019. Inden 
   
  for denne periode har borgere, interesseorganisationer og berørte myndigheder haft mulighed for at komme med forslag til, hvad de ønsker skal indgå i miljøvurderingen.
   
  HOFOR og Novafos skal herefter udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet, og projektet kræver en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, før projektet kan igangsættes.  
   
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udvidelse af en bestående erhvervshavn ved etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet. Såfremt et projekt, omfattet af havnelovens § 2, stk. 2, pkt. 1, kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, skal projektansøgeren udarbejde en miljøkonsekvensvurdering efter reglerne i VVM bekendtgørelse for havne med henblik på at opnå en tilladelse til projektets gennemførelse efter havneloven, jf. § 13, jf. § 9, stk. 1-3, i VVM bekendtgørelse for havne.
   
  Eventuelle kommentarer til notatet bedes fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 20. maj 2019.

  Lov

  LOV nr. 551 af 06/06/2007

  Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

  Gældende fra

  07/06/2007

  Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn
Viser 7 af 7