VVM-liste

Resultat: 3

Høringsfrist

26/06/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00170

Ændring af færgehavnsprojekt i Aarhus Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 25. maj fra Aarhus Havn, om tilladelse til ændring af projektet for anlæg af ny færgehavn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Anlæg af ny færgehavn til færgen til Sjællands Odde blev i august 2018 tilladt på baggrund af en miljøkonsekvensrapport for færgehavnen. Havnen ønskes med projektet flyttet ud fra den indre havn, hvor omgivelserne i stigende grad anvendes til boligformål.

 

Nærværende anmeldelse angår mindre justeringer af projektet ift. den oprindelige tilladelse.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til ændring af projektet, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 26. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00170.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Høringsfrist

22/06/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040103-00062

Etablering af flydebro ved Havneslusen Naturpark

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 19. maj 2020, fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, om tilladelse til etablering af flydebro ved Havneslusen Naturpark Amager.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 19. maj 2020, fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, om tilladelse til etablering af flydebro ved projektområde 'Blåt støttepunkt ved Havneslusen Syd' som en del af Københavns Kommunes projekt ’Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter’. Ansøger oplyser, at målet med ‘Naturpark Amager - Hovedindgange og blå støttepunkter’ er at udvikle forslag til hovedindgange og blå støttepunkter, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af Naturpark Amagers 35 km2 sammenhængende landskab.

 

Projektområdet ’Blåt støttepunkt ved Havneslusen Syd’ ligger delvist i Natura 2000-område Nr. 143. Vanddelen af projektområdet er omfattet af Natura 2000-området og er registreret som habitatnaturtypen bugt (1160).

 

Den landfaste del af ’Blåt støttepunkt ved Havneslusen Syd’ ligger uden for Natura 2000-områdets grænse, men inden for strandbeskyttelseslinjen. Ansøger oplyser, at der ikke er kendskab til fredede eller beskyttede arter inden for projektområdet. Projektområdet ligger endvidere indenfor Kalvebod kile-fredningens delområde 5.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning indenfor Københavns Havns søområde, jf. § 24, stk. 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet screene projektet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

 

Endvidere skal det efter samme bekendtgørelse vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder i nærheden af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 22. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk med henvisning til journalnummer TS6040103-00062.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse heraf, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

 

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Høringsfrist

17/06/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040203-00169

Vesterø Havn – Ombygning af Øster Mole

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

Til hørings- og orienteringsparter

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 7. maj fra Læsø Kommune – Vesterø Havn, om tilladelse til renovering/ombygning af molen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012). Endvidere varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen statens højhedsret på søterritoriet jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte.

 

Hvis der indsendes bemærkninger til sagen bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 17. juni 2020 til VVM@tbst.dk cc chbe@tbst.dk  med henvisning til journalnummer TS6040203-00169.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordentsreglementer for lystbådehavne

Bekendtgørelse

BEK nr. 450 af 08/05/2017

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

16/05/2017

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne
Viser 3 af 3