VVM-liste

Resultat: 2

Høringsfrist

28/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6040102- 00024

Etablering af Lynetteholm

Hermed offentliggøres udkast til afgrænsningsnotat for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm.

Materialet består af:

- Sammenfatning af Miljøstyrelsens idéfase Høringsnotat – etablering af Lynetteholm
- Afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapport for etablering af perimeteren til Lynetteholm
- Afgrænsningsnotat for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholmen – Trafik
- Bestillingsnotat - bidrag til udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold – etablering af Lynetteholm (jorddepot)
- Ansøgning om anlæg af Lynetteholm - ny ø og jorddepot

 

Anlæg af Lynetteholm er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (BEK 450 af 08/05/2017), bilag 1 pkt. 8b) Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons samt bilag 2, punkt 10, k), der omfatter kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg samt bilag 2 punkt 10 e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

 

Opfyldning ved nyttiggørelse er endvidere omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) bilag 2, punkt 11, b) der omfatter anlæg til bortskaffelse af affald.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er med delegation af 2. juli 2020 fra Miljøministeren kompetent myndighed for miljøvurderingen af hele anlægget. Den endelige vedtagelse vil ske ved anlægslov.

 

Materialet sendes hermed i myndigheds- og ESPOO-høring i perioden 14-28 juli 2020.

 

Eventuelle bemærkninger eller supplementer til udkastet til afgrænsningsnotat bedes fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. mail til vvm@tbst.dk med reference til journal nummer TS6040102-00024.

 

Det skal bemærkes, at der ikke vil blive givet tilladelse til projektet, hvis miljøundersøgelserne viser, at udledninger kan konflikte med vandrammedirektivet.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indholder blandt andet regulering af Københavns Havn

Bekendtgørelse

BEK nr. 930 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne

Gældende fra

01/07/2020

Regulerer miljøvurdering (vvm) vedr. havne

Høringsfrist

17/07/2020

Miljøvurdering

Journalnr. TS6020103-00068

Etablering af badezone med pontoner ved cafe La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af et badeanlæg med pontoner ved Café La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 26. juni 2020 fra Københavns Kommune, om tilladelse til etablering af et badeanlæg med pontoner ved Café La Banchina på Refshaleøen i Københavns Havn.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager statens højhedsret på søterritoriet i Københavns Havn jf. den kongelige resolution af 3. februar 2014 og § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 797 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang.

 

Nærmeste Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for.

 

Natura 2000-område nr. 142 er udpeget på baggrund af væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, strandeng og tilstedeværelsen af spættet sæl samt bl.a. ynglefuglene edderfugl, bramgås, almindelig ryle, brushane, klyde, dværgterne og havterne og trækfuglene grågås, knopsvane, pibeand og havørn.

 

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfulge som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger.

 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne ikke påvirkes af projektet.

 

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

 

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den  17. juli 2020 til VVM@tbst.dk med CC til nave@tbst.dk og henvisning til journalnummer TS6020103-00068.

 

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

 

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Bekendtgørelse

BEK nr 797 af 21/06/2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

Gældende fra

01/07/2016

Viser 2 af 2