Ansøg om tilladelse til havneprojekt

Sidst opdateret 09/12/2019
Skal du udvide, uddybe eller opfylde en erhvervshavn, skal du søge om tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Samtidig er styrelsen VVM-myndighed for disse projekter.

Ansøgningsproces

Sidst opdateret 09/12/2019
Når du søger om tilladelse til et projekt, skal du blandt andet levere oplysninger om projektets størrelse, placering og forventede indvirkning på miljøet. Oplysningerne bruges til at vurdere projektets miljømæssige betydning.

Styrelsen som VVM-myndighed

Når styrelsen behandler ansøgninger om projekter i erhvervshavne, har det afgørende betydning, hvor stort projektet er. Projektets omfang er nemlig afgørende for, om projektet automatisk er VVM-pligtig, eller om styrelsen skal træffe afgørelse om VVM-pligt.

 

Projekter hvor styrelsen træffer afgørelse om VVM-pligt

Hvis du søger om tilladelse til et mindre projekt, sender vi som det første din ansøgning i høring hos relevante myndigheder i fire uger.  Du får alle høringssvar tilsendt. Når fristen er udløbet, foretager vi en såkaldt screening af alle de miljøoplysninger, der er omkring projektet. Det vil sige både de oplysninger, vi har fra din ansøgning, og dem vi har modtaget fra de relevante myndigheder i forbindelse med høringen. Vurderer TBST, at der er behov for yderligere oplysninger, vil du blive kontaktet af styrelsen.

På baggrund af screeningen træffer TBST afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej. Er projektet VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en vurdering af miljøkonsekvenser, herunder en VVM-redegørelse, inden vi kan give tilladelse til projektet.

VVM-pligtige projekter

Hvis et projekt medfører, at en havn eller et anlæg til lastning og losning, efterfølgende kan anløbes af fartøjer større end 1.350 ton dødvægt (bortset fra færgebroer), er projektet altid VVM-pligtigt, og dermed skal projektansøgeren udarbejde en miljøkonsekvensvurdering.

Endvidere er der VVM-pligt for enhver ændring eller udvidelse af en havn eller et anlæg til lastning og losning, hvis disse ændringer i sig selv eller i kumulation med et tidligere projekt gør, at anlægget kan anløbes af fartøjer på over 1350 ton dødvægt. Søger du om tilladelse til sådant et projekt, meddeler TBST dig, at projektet er VVM-pligtigt, hvorefter du kan begynde at udarbejde VVM-redegørelsen. Din ansøgning og vores meddelelse om VVM-pligt vil samtidig blive offentliggjort på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Vil du gerne være sikker på præcis, hvad redegørelsen skal indeholde, kan du bede styrelsen om en udtalelse om det – en såkaldt ”scoping”. Det gør du via ansøgningsskemaet nedenfor.

Du sender den færdige VVM-redegørelse til TBST, og derefter vurderer vi først selv redegørelsen og sender den herefter i høring hos relevante myndigheder. Samtidig offentliggør vi den på vores hjemmeside med en høringsfrist på otte uger. Når høringsfristen er passeret, udarbejder vi en såkaldt hvidbog over de høringssvar, vi har modtaget.  

Afslutningsvis træffer vi en afgørelse om, hvorvidt TBST kan give tilladelse til projektet. Tilladelsen er som oftest forbundet med en række vilkår. Det kan eksempelvis være krav om at foretage afværgeforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse af projektet for herved at skåne miljøet. Beskrivelsen af disse afværgeforanstaltninger vil ofte være fremkommet ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. En anden mulighed er, at der er nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal iagttages. Vilkårene fremgår af TBST’s afgørelse.

Den afgørelse, TBST træffer, er både en principiel tilladelse til, at projektet kan gennemføres, og en VVM-tilladelse, der godkender de miljømæssige omstændigheder ved projektet under iagttagelse af eventuelle vilkår.

Når du ønsker at begynde første etape af projektet, skal du søge TBST om en etape-tilladelse. Her skal du præcist beskrive arbejdsmetoder, tidsrum og placering for gennemførelsen af denne del af projektet. 

 

Natura 2000

TBST træffer afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af projektets påvirkning af de Natura 2000-områder, der geografisk ligger i nærheden af projektet – en såkaldt konsekvensvurdering. 
Natura 2000-områder administreres og forvaltes af Miljøstyrelsen. Du kan læse mere om dem her.

Ligesom ved sagsbehandlingen i forbindelse med VVM, hører vi berørte myndigheder over ansøgningen. På baggrund af ansøgningsmaterialet og de høringssvar, vi modtager, træffer TBST afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering i henhold til Natura 2000.

Er der tale om større projekter, hvor flere myndigheder skal træffe afgørelser, er TBST såkaldt ”kontaktpunkt”. Det betyder, at vi koordinerer myndighedsudøvelsen omkring Natura 2000. Det betyder også, at ansøgere kun skal henvende sig ét sted, når det gælder Natura 2000-områder. 

Ansøgning

Ansøg om udvidelse af erhvervshavne og vvm

Du skal bruge denne ansøgning, hvis du ansøger om udvidelse, ændring, renovering eller uddybning af en erhvervshavn.

Regelgrundlag

Sidst opdateret 09/12/2019
Nedenfor kan du læse mere om regelgrundlaget for styrelsens afgørelser.

Københavns Havn

Hvis projektet er beliggende i Københavns Havn, giver TBST tilladelse til projektet i henhold til metroloven og vvm-bekendtgørelse for Københavns Havn.

Hvis TBST vurderer, at projektet ikke er VVM-pligtigt, undersøger vi, om der er forhold i havnen, der taler imod projektet. Det kan f.eks. være, at der er andre byggerier samme sted, at der ligger ledninger med samme placering som projektet, at der skal foregå sejlads det pågældende sted eller lignende. Er der ikke forhold, der taler imod projektet, giver vi tilladelse til projektet.

Alle andre erhvervshavne

Hvis projektet ligger i alle andre erhvervshavne end Københavns Havn, gælder havneloven.

Ligger projektet indenfor dækkende værker, og vurderer TBST, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan projektet igangsættes uden yderligere tilladelser.

Hvis projektet ligger udenfor dækkende værker, og TBST vurderer, at projektet ikke er VVM-pligtigt, skal der gives tilladelse, før projektet kan gennemføres. Lige som for projekter i Københavns Havn undersøger TBST i den forbindelse, om der er forhold i havnen, der taler imod projektet. Er der ikke forhold, der taler imod projektet, kan TBST give tilladelse.

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.