Signifikansvurdering

Sidst opdateret 11/10/2021
Signifikansvurderinger anvendes til at vurdere, om en ændring af infrastruktur, rullende materiel, driftsmæssige og organisatoriske forhold eller vedligehold er af en sådan betydning, at den særlige europæiske risikostyringsproces skal anvendes.

Hvis en ændring vurderes at være signifikant, skal Trafikstyrelsen have forelagt ændringen, og følgende risikostyringsproces skal anvendes:

 

For unionens baner:

  • Risikostyringsprocessen som beskrevet i Kommissionens forordning (EF) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA) som ændret med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2015 af 13. juli 2015.

 

For bybaner:

  • Risikostyringsprocessen som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 (med senere ændringer) om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

 

For begge typer af baner gælder, at der skal udpeges en assessor til at assessere risikovurderingsprocessen og resultatet af risikovurderingen. 

Når Trafikstyrelsen får forelagt ændringen, vurderer styrelsen, hvorvidt ændringen er af sådan art, at det kræver en ny ibrugtagningstilladelse eller en ny typegodkendelse (køretøjer). I givet fald, skal den virksomhed, ordregiver, fabrikant mv., der foretager ændringen, ansøge Trafikstyrelsen om en ibrugtagningstilladelse eller en typegodkendelse.

 

Ansøgning vedr. køretøjer kan ske ved Trafikstyrelsens ”Ansøgningsskema for godkendelse af jernbanekøretøjer” der skal sendes til rul-mat@tbst.dk. 

Ansøgning vedrørende infrastruktur skal ske ved Trafikstyrelsens ansøgningsskema ”Ansøgning om ibrugtagningstilladelse til infrastruktur (IBT)” der skal sendes til infra@tbst.dk.

Vurderes ændringen som ikke-signifikant, kan ændringens håndtering ske indenfor infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens eget sikkerhedsledelsessystem.