Sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse

Sidst opdateret 29/10/2021
For at kunne køre på eller forvalte infrastruktur på jernbanen kræves det at jernbanevirksomheder har et sikkerhedscertifikat og infrastrukturforvaltere har en sikkerhedsgodkendelse. Det gælder på konventionel jernbane samt for bybaner.

Betingelser for udstedelse

Sidst opdateret 24/11/2021
For at opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse skal jernbanevirksomheder (herunder entreprenører mv.) og infrastrukturforvaltere have etableret og implementeret et sikkerhedsledelsessystem.

Alle virksomheder, som på eget ansvar udfører kørsel på en jernbaneinfrastruktur, skal have et sikkerhedscertifikat. Virksomheder med sikkerhedscertifikat må kun befare infrastruktur, som er forvaltet af en infrastrukturforvalter med en sikkerhedsgodkendelse. Undtaget fra dette er dog:

 

  • Veteranbaner og veterantogsvirksomheder, for hvilke der gælder særlige regler 
  • Forvaltning af eller kørsel på privatejet infrastruktur, til brug for infrastrukturejerens egen godstransport

Sikkerhedscertifikatet eller godkendelsen viser, at virksomheden har et sikkerhedsledelsessystem, der opfylder de gældende krav.

 

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse, som beskriver de juridiske og administrative aspekter af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen for udstedelse.

 

Endvidere har Trafikstyrelsen samt Det Europæiske Jernbaneagentur skrevet vejledninger om krav til sikkerhedsledelsessystemer efter henholdsvis bekendtgørelse nr. 712 og CSM-SMS (forordning 2018/762).

Yderligere information

Under menupunktet "Regler og vejledninger" finder ud links til både kravgrundlaget samt de gældende vejledninger på området.

 

Under menupunktet "Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet" findes en temaside, som giver en introduktion til nogle af de væsentlige elementer i et sikkerhedsledelsessystem.

Ansøg om nyudstedelse eller fornyelse

Sidst opdateret 24/11/2021
Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal altid ansøge om nyudstedelse eller fornyelse af virksomhedens sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse.
En virksomhed, som ønsker at blive jernbanevirksomhed og/eller infrastrukturforvalter, skal ansøge om nyudstedelse af sikkerhedscertifikat og/eller -godkendelse. Tilsvarende skal en virksomhed ansøge om fornyelse inden sikkerhedscertifikatet og/eller -godkendelsen udløber.

Ved både fornyelse og nyudstedelse skal virksomheden fremsende sin ansøgning senest 5 måneder inden der ønskes en afgørelse på ansøgningen. Jernbanevirksomheder (EU) skal ansøge via One-Stop Shop hos Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), og infrastrukturforvaltere (EU) samt bybaner skal ansøge hos Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse.  

Forhåndsdialog 

Det er muligt forud for den egentlige ansøgning at ansøge ERA eller Trafikstyrelsen om forhåndsdialog for at få afklaret det videre forløb om nyudstedelse eller fornyelse.

 

Vi anbefaler at virksomhederne benytter denne mulighed, særligt hvis virksomheden er ny på jernbaneområdet, eller har mange åbne handlingsplaner der skal følges op på i forbindelse med certificeringen.

 

Virksomheden skal være opmærksom på, at forhåndsdialogen afregnes efter gebyr efter samme princip som selve certificeringen.

 

Ved nyudstedelse anbefales det, at virksomheden indleder en forhåndsdialog mindst 12 måneder inden den påtænkte driftsstart.

 

Sagsbehandlingsprocessen

Når virksomheden har indsendt sin ansøgning, bruger certificeringsmyndigheden (ERA eller Trafikstyrelsen) den første måned på at screene ansøgningsmaterialet for at afgøre om ansøgningen er komplet.

 

I løbet af denne måned kan styrelsen efterspørge yderligere dokumentation, og virksomheden vil få en skriftlig bekræftelse hvis sagsbehandlingen kan fortsætte på det foreliggende grundlag.

 

Hvis sagsbehandlingen kan fortsætte efter den indledende screening, vil styrelsen gennemføre en detaljeret vurdering af ansøgningsmaterialet. I forbindelse med den detaljerede vurdering kan styrelsen gennemføre en eller flere audits eller inspektioner hos virksomheden med henblik på at afdække uafklarede områder i ansøgningsmaterialet.

 

Efter senest 4 måneder træffer styrelsen afgørelse om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen kan udstedes.

Yderligere information

 

Yderligere information om ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen er beskrevet i ”Vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse”, som findes under menupunktet "Regler og vejledninger".

 

Ansøgningsskemaer, krydsreference mv. kan findes under menupunktet "Ansøgningsmateriale og registre".

Ansøg om ajourføring

Sidst opdateret 24/11/2021
Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal ansøge om ajourføring af virksomhedens sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat. Det anbefales at denne, inklusiv de relevante bilag, læses grundigt igennem inden det udfyldte ansøgningsskema samt tilhørende dokumentation indsendes. Vejledninger og ansøgningsskemaerne findes nedenfor. Forløbet er kort skitseret nedenfor.

 

Underretning

En virksomhed skal underrette certificeringsmyndigheden (ERA eller Trafikstyrelsen), hvis den ændrer ved de forhold, der ligger til grund for sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen.

 

I tilfælde af at Trafikstyrelsen har udstedet certifikatet eller godkendelsen sendes underretningen og tilhørende dokumentation til mailadresse nedenfor. En detaljeret oversigt over forventet dokumentation findes i ”Vejledning i sagshåndtering…”.

 

Virksomheden vil efterfølgende blive orienteret om, hvorvidt den meddelte ændring kræver en ajourføring af sikkerhedscertifikatet eller -godkendelsen. En liste med eksempler på ændringer der kræver underretning kan findes i bilag 1 til ”Vejledning i sagshåndtering…”.

 

Ansøgning og sagsbehandling

Hvis der kræves en ajourføring af sikkerhedscertifikatet- eller godkendelsen skal virksomheden indsende en ansøgning på samme måde som ved nyudstedelse eller fornyelse, hvor jernbanevirksomheder (EU) skal ansøge via One-Stop Shop, og infrastrukturforvaltere (EU) samt bybaner skal ansøge på nedenstående mailadresse. 

 

Sagsbehandlingsforløbet vil ligesom de øvrige certificeringsforløb indeholde en indledende screening i løbet af den første måned, og en detaljeret vurdering som varer op til 4 måneder. I forbindelse med den detaljerede vurdering kan styrelsen gennemføre en eller flere audits eller inspektioner hos virksomheden

 

Når eventuelle audits eller inspektioner er gennemført og sagsbehandlingen er afsluttet, kan styrelsen træffe afgørelse om ajourføring af sikkerhedscertifikatet eller –godkendelsen. 

Relevant mailadresse:

Yderligere information

Yderligere information om processen for underretning og ansøgning ved ajourføring er beskrevet i ”Vejledning i sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse”, som findes under menupunktet "Regler og vejledninger".

 

Ansøgningsskemaer, krydsreference mv. kan findes under menupunktet "Ansøgningsmateriale og registre".

Regler og vejledninger

Sidst opdateret 29/10/2021

For konventionel jernbane (EU-regler):

Bekendtgørelse

BEK nr. 712 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater og i det omfang de ikke er reguleret i forordninger, EU-sikkerhedscertifikater på jernbaneområdet.
Vejledning
Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Forordning

2018/762

Forordning 2018/762

Gældende fra

14/06/2018

Forordning 2018/762 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798.

Forordning

2018/763

Forordning 2018/763

Gældende fra

14/06/2018

Forordning 2018/763 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/798.
Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Vejledning

Ansøgningsvejledning om udstedelse af EU sikkerhedscertifikater

Vejledningen har til formål at bistå jernbanevirksomheder, som ansøger om et EU-sikkerhedscertifikat, med at forstå processen.

Vejledning

Vejledning om krav til sikkerhedsledelsessystemer

Vejledningen handler om at hjælpe jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere med at udvikle, gennemføre, vedligeholde og løbende forbedre deres sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med de relevante krav til sikkerhedsledelsessystemer.

Bybaner (metro, letbaner og S-banen):

Bekendtgørelse

BEK nr. 712 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater og i det omfang de ikke er reguleret i forordninger, EU-sikkerhedscertifikater på jernbaneområdet.
Vejledning
Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Vejledning

Vejledning i sikkerhedsledelse

Vejledning i sikkerhedsledelse

Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Ansøgningsskemaer og registre

Sidst opdateret 11/10/2021

For konventionel jernbane [EU-regler]:

Ansøgning

Ansøgning om EU-sikkerhedscertifikat eller godkendelse af køretøjer (One-stop-shop)

 

Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - EU

Ansøgningsskema om sikkerhedsgodkendelse (EU)
Ansøgning

Krydsreference - nationale regler

 

Oversigt

ERADIS register over udstedte EU sikkerhedscertifikater

ERADIS register.

Oversigt

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater - EU

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater - EU

Oversigt

Oversigt over indehavere af sikkerhedsgodkendelser - EU

Oversigt over indehavere af sikkerhedsgodkendelser - EU.

Bybaner (metro, letbaner og S-banen)

Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedscertifikat til bybaner

Ansøgning om sikkerhedscertifikat til bybaner
Ansøgning

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse til bybaner

Ansøgningsskema om sikkerhedsgodkendelse til bybaner

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

Sidst opdateret 05/12/2019
Formålet med "Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet" er at give dig og dine medarbejdere en let og overskuelig introduktion til opbygningen af et sikkerhedsledelsessystem.

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

"Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet" gennemgår i syv afsnit, hvordan I kan arbejde med nogle af kravene til sikkerhedsledelsessystemer for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere.